การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือจัดทำร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนหนองจอก

นายบรรยเวกษก์ แก้วขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือจัดทำร้านสะดวกซื้อในโครงการเคหะชุมชนหนองจอกเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว บางส่วนของโฉนดเลขที่ 39871 ขนาดพื้นที่ 300 ตารางเมตร (กว้าง 20 เมตร x ยาว 15 เมตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 360,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 45,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 51,800 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท กำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 155,400 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6693 , 0 2351 7003 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหนองจอก โทร 0 2376 7248 , 0 2376 7249 ในวันและเวลาทำการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content