“วราวุธ” รมว.พม. เน้นย้ำ กคช. มุ่ง “สร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างสังคมน่าอยู่”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการเคหะแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายวราวุธ กล่วาว่า ภารกิจการเคหะแห่งชาติ (กคช.) คือการสร้างบ้าน สร้างที่พักอาศัยให้กับ
ประชาชน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ “การสร้างสังคมให้น่าอยู่” มีความปลอดภัย เมื่ออยู่อาศัยแล้วมีแต่ความสบายใจ โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน ได้แก่ การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ส่วนกลาง มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมไปถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยในเชิงอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุคนพิการ และคนปกติ สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กคช. ควรสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน เพราะเมื่อ กคช. สร้างบ้านให้กับประชาชนแล้ว ย่อมจะต้องสร้างสังคมที่น่าอยู่ภายใต้กฎ กติกา ในการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มและมีความสุขกันทุกครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวมีความสุข ย่อมจะส่งผลไปยังชุมชน และสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

“สังคมและชุมชนที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของบ้าน ดังนั้น กคช. ต้องสร้างบ้านให้มีมาตรฐาน
เท่าเทียมกันทุกหลัง ทุกห้อง ทุกพื้นที่ และทุกชุมชนจะต้องมีสังคมที่ดี มีความอบอุ่น อยู่แล้วมีความสุขและมีความอบอุ่นใจเหมือนกันทุกที่ โดยให้คิดว่าอยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในสังคมแบบไหน เราจะต้องสร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมา ให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากอยู่ในชุมชนของ กคช. อยากเติบโต อยากสร้างครอบครัวที่ดี
ในชุมชนของ กคช. ต่อไป” นายวราวุธ กล่าวในตอนท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content