การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาดภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาส
ให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตามโฉนดเลขที่ 68001 เนื้อที่ประมาณ 0-0-75.9 ไร่ (ประมาณ 303.6 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 268,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 14,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า
เดือนละ 17,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 30,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 51,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคใต้ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6758 ในวันและเวลาทำการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content