การเคหะแห่งชาติหารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมี นายกัณตภณ ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรตัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง นายสกนธ์ สนจิตร์ หัวหน้าสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 และ นายวิชาญ เขียวแก้ว ประธานกรรมการเคหะชุมซนดินแดง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2จากการประชุมดังกล่าว เห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content