วางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content