นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกิจกรรม “พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกิจกรรม “พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม “รวมพลังอาสาสมัคร…พัฒนาชุมชน” ด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนโค้งรถไฟยมราชให้น่าอยู่และปลอดภัย โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content