การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวางประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายสมเจต  ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสาววนิดา  สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเคหะชุมชนห้วยขวาง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ตลอดจนรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขายห้วยขวางเขตดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนห้วยขวาง กรณีมีการลักลอบเล่นการพนันและซ่องสุมเสพยาเสพติดอันเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรม รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้บริหารการเคหะแห่งชาติได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการอยู่อาศัยของชาวชุมชน และช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลที่เข้าออกภายในชุมชน หากพบว่ามีคนแปลกหน้าที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบทันที

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content