รมว.พม. ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติร่วมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ
ร่วมลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองกระเสียว อำเภอด่านข้าง จังหวีดสุพรรณบุรี

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
สมาชิกนิคมสร้างเองฯ และปลูกต้นมะเกลือ ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว
พร้อมเยี่ยมชมนิทรศการ “เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว 37 ปี นิคมสร้างตนเอง
กระเสียว…สู่ครอบครัวผาสุก” หลังจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคีเครือข่าย และรับฟัง
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง และการ
ขับเคลื่อนงาน “กระเสียวโมเดล” (ตะไคร้เงินล้าน) นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ยังได้มอบป้ายเงินทุนประกอบอาชีพฯ และ วัสดุอุปกรณ์
สายน้ำหยด และมอบต้นไม้แก่ตัวแทนสมาชิกชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ตำบลนิคมกระเสียว
จำนวน 50,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาสังคมครัวเรือนเปราะบาง
จำนวน 20 ราย และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับสมาชิกบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองกระเสียว
จำนวน 10 ราย อีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content