“การเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ADPC, TNDR แล: UNDRR”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาค. 2566 นายวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งขาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ ร่วมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและพัฒนนวัตกรรมเอที่อยู่อาศัย ร่วมประชุมกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการและเลขาธิการ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติเเห่งเอเชีย หรือ ADPC และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย หรือ INIDR รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการลดความเสียงจากภัยพิบัติเเห่งสหประชาชาติ หรือ UNDRR เพื่อหารือถึงเนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเละส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับภัยพิบัติของประเทศในภาวะโลกเดือด (Global Boiling) รวมทั้งการตำเนินการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงของสภามภูมิอากาศของประเทศเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเปลงของสภามภูมิอกาศของโลn Climate Change หรือภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งยังได้หารือถึงการเตรียมครามพร้อมในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ ADPC และเครือข่ายพัฒนาความข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย หรือ TNDR อีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมขั้น 16 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานดร 2 ดินเดง

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content