“การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการแก่ไขปัญหาคนไร้บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง
พม. ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ
ร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม
สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content