การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์
ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และฝ่ายฟื้นฟู
และพัฒนาเมือง ร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานีตำรวจนครบาลดินแดง สำนักงานเขตดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ตลอดจนรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 ณ ที่ทำการคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 อาคารแฟลตที่ 51 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมาย
ให้สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 บูรณการความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้อยู่อาศัยในชุมซน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง คอยสอดส่องดูแลเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงคอยแจ้งเบาะแสเรื่องการพนัน ยาเสพติด และแหล่งช่องสุมในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน หรือหากผู้อยู่อาศัยกังวลเรื่องความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแส
โดยไม่เปิดเผยตัวหรือแจ้งกับหัวหน้าสำนักงานเคหนครหลวง สาขาดินแดง 2 ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้นำเสนอโครงการตำรวจชุมชนให้ กับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายรับหราบ ซึ่งทุกหน่วยงานให้การตอบรับเป็นอย่างดีและพร้อมจะช่วยขับเคลื่อนโครงการ
ให้ประสบผลสำเร็จ และการเคหะแห่งชาติจะบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดอบรมตำรวจ
ชุมชน โดยมีแนวทางจะรับสมัครผู้แทนแต่ละอาคารแฟลตเป็นอาสาสมัครชุมชน เพื่อคอยสอดส่อง ดูแล ป้องกันและ
ปราบปรามไมให้ชุมชนดินแดงเป็นแหล่งมั่วสุม อีกทั้งจะขยายผลไปยังชุมชนห้วยขวางและชุมชนอื่นๆ ของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ต้องการให้ทุกชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีความปลอดภัย ปราศจกแหล่งซ่องสุม การพนัน และยาเสพติ เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content