“กคช.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิฬลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชน
ชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content