รมว.พม. ลงพื้นที่พบปะผู้อยู่อาศัยและเยี่ยมชมการบริหารจัดการชุมชน ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย
วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)
สำหรับการลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการและ
ผู้สูงอายุในโครงการฯ จำนวน 2 คัน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นสินค้าจากการรวมกลุ่ม
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 1,2 และ 3 รวมถึงกังหันน้ำ Solar cell บริเวณบ่อหน่วงน้ำ
และปั๊มสูบน้ำ solar cell เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า การสาธิตการบริหาร
จัดการขยะภายในโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุดท่าตำหนัก โดยผู้อยู่อาศัยจะจัดการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำมาขายให้กับตัวแทนรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันพฤหัสบตี สำหรับขยะ
รีไชเคิลที่ผู้อยู่อาศัยนำมาบริจาค นิติบุคคลฯ จะดำเนินการขายให้กับตัวแทนและนำรายได้มาบริหาจัดการ
ชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content