พม. จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2566 หนุนเศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น: เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย (World Habitat Day 2023 – Thailand) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น: เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู” (Resilient Urban Economies : Cities as drivers of growth and recovery) พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrend) และความท้าทายของประเทศไทย” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน และการนำเสนอสาส์นจากผู้แทน UN – Habitat โดย Executive Director (Mrs. Maimunah Mohd Sharif) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Mr.Srinivasa Popuri UN Habitat ประจำประเทศไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย จำนวน 35 ราย ซึ่งมีตัวแทนชุมชนที่ผ่านการประเมินการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community: SSC) ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และโครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบการเงินที่ยืดหยุ่นและเศรษฐกิจที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทซื้อและประเภทเช่าในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงโครงการฟี้นฟูและพัฒนาเมืองที่นอกจากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน และโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเครื่องมือทางการเงินของการเคหะแห่งชาติที่ช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกสถาบันทางการเงินปฏิเสธสินเชื่อได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 – 2566 ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 2,132 ราย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content