การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดและเพื่อประกอบการค้าในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดและเพื่อประกอบการค้าในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตลาด โฉนดเลขที่ 217504 เนื้อที่ ประมาณ 1-0-36.5 ไร่ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 410,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 33,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอ ราคาจำนวน 40,000 บาท

2.โครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง ระยะ 1 เป็นพื้นที่สำหรับประกอบการค้า โฉนดเลขที่ 1297 เนื้อที่ประมาณ 0-0-7.50 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียม การได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500 บาท ปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า เดือนละ 1,600 บาท ปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,700 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคาจำนวน 10,000 บาท

โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) และโครงการเคหะชุมชน ลาดกระบัง ระยะ 1 กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30–10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1
ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

3.โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ ตลาด โฉนดเลขที่ 133717 เนื้อที่ประมาณ 0-0-93.60 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 190,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 12,300 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 13,500 บาท กำหนดหลักประกัน การยื่นข้อเสนอราคาจำนวน 20,000 บาท

4.โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 เป็นพื้นที่สำหรับประกอบการค้า โฉนดเลขที่ 64730 เนื้อที่ประมาณ 0-0-80.90 ไร่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 95,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 6,500 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 7,100 บาท กำหนดหลักประกันการยื่น ข้อเสนอราคาจำนวน 20,000 บาท

โดยโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30–10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโทร. 0 2351 6693, 0 2351 7312 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขานวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร โทร 0 2519 4876, 0 2519 4877 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2543 9480, 0 2543 9760, 08 4387 4028 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาธนบุรี หมู่ 6 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร 0 2417 2076, 0 2417 2077, 0 2451 5095 และ 0 2451 5096 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content