การเคหะแห่งชาติจับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ “กลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดงและโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมงาน The First Thailand Housing Forum 2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเมือง (ชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน)” โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์ เลขานุการคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติอภิปรายในหัวข้อ “แนวนโยบายภาครัฐเพื่อชุมชนเมืองที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งนำร่องในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติให้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย พร้อมจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุม Housing Forum 2023 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ มาประชุมร่วมกัน เพื่อนำเสนอแนวทาง มุมมองความคิดที่หลากหลาย มาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในราคาประหยัด ช่วยสร้างโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งมั่นพัฒนาอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชุมชนแออัดและชุมชนเมือง ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content