รมว.พม.เยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นทีโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน
เชิงสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา
สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง นำ รมว.พม. เยี่ยมชมบันพักอาศัยใโครงการ ณ โครงการ
เคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุพรณบุรี (อู่ยา1) จัดสร้าง
รวม 322 หน่วย แบ่งเป็น บ้านแฝด 2 ขั้น จำนวน 186 หน่วย ทวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน
136 หน่วย มีประชาชนสนใจทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ณ เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน
238 หน่วย และยังมีหน่วยว่างให้ประชาชนได้จับจองอีก 81 หน่วย ปัจจุบันมีความก้าวหน้า
กว่า 99.47 % โดยบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาขายเริ่มต้น 828,000 บาท และทาวน์เฮาส์ 2 ขึ้น
ราคาขายเริ่มต้น 692,000 บาท

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content