การเคหะแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี นายวราวุธ ศิลปอาชา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content