“การเคหะแห่งชาติศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับภาวะภัยพิบัติ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่งานวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภาวะภัยพิบัติ” โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและการเตรียมความพร้อม รวมถึงการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยที่รองรับภาวะภัยพิบัติ พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่รองรับภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้มีรายได้น้อยต่อไป ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content