“การเคหะแห่งชาติจัดเสวนา A! กับการวิเดราะห์ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ดร.ธีภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม ร่วมงานสวนาและบรรยายวิชาการ “สัปดาห์ AI กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย” ในหัวข้อ “AI กับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย” โดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดงานและบรรยายเรื่องแนวคิด AI กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการนำมาประยุกต์โช้ภารกิจการเคหะ
แห่งชาติในอนาคต พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก ตร.อมรเทพ ทองชิว ผู้เชี่ยวซาญ ด้าน AI วิเคราะห์ข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในการวิเราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำมาปรับใช้กับภารกิจขององศ์กร ณ ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารเรือนไทย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content