การเคหะแห่งชาติผนึก OR ช่วยเหลือชาวชุมชมให้เข้าถึงก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับบริการที่มาตรฐาน พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG

 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต   รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Multiverse ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  
         นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” การเคหะแห่งชาติจึงได้หาแนวทางและสรรหาสิ่งที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ
ด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เรื่อง โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยมอบสิทธิพิเศษผ่านการสั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือ มัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย พร้อมการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยก่อนหน้าที่จะมีการทำ MOU ร่วมกัน ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ 3 พื้นที่ คือ โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ระยะ 1 (พุนพิน) โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 เฟส 1) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต ส่วน 1 (ป่าครองชีพ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการก๊าซหุงต้ม ปตท. ในพื้นที่ไปบ้างแล้ว และมีการกำหนดพื้นที่โครงการนำร่องไว้เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 และโครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1 อีกทั้งยังมีแผนดำเนินการในโครงการอื่น ๆ ของการเคหะเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
“การลงนาม MOU ร่วมกันในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย”
นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า OR ได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ซึ่งมีแผนนำร่องใน 12 จังหวัด 28 โครงการ รวมแล้วกว่า 10,000 หลังคาเรือนโดยรูปแบบการช่วยเหลือสนับสนุนการซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะนั้น
จะเป็นการมอบสิทธิพิเศษผ่านการใช้ “Promotion Code” สั่งซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. หรือ มัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG โดยร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าในแอปพลิเคชัน OR LPG จะเป็นผู้จัดส่งก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้โครงการของการเคหะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้ม ปตท. (Dealer) ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนในโครงการที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาตินี้ด้วย
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริง ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม พร้อมสานต่อความตั้งใจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content