ส้มมนาเชิงวิชาการการเคหะแห่งชาติร่วมงานส้มมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศThai GIS User Conference ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 (TUC2023)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมงาน “ส้มมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ Thai GIS User Conference ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 (TUC2023)” ภายใต้แนวคิด “GIS – Creating the World You Want to See” ที่มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน GIS ที่ครอบคลุมการทำงานทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Big Data, IoT, Data Science, GeoAI และ Digital Twins ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ณ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content