สืบสานประเพณี

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี
2566 เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่พึงปฏิบัติ พร้อมทั้งยัง
เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content