การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนออเงิน

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ภายในโครงการโครงการเคหะชุมชน
ออเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตามโฉนดเลขที่ 203110 เนื้อที่ประมาณ 9-2-65.3 ไร่ (ประมาณ 3,865.3 ตารางวา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1,800,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 232,000 บาท (กำหนดปลอดค่าเช่า 3 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 200,000 บาท กำหนดเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 696,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2351 6955, 0 2351 7727 และ 0 2351 7733

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content