การจัดการนวัตกรรม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานจากฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในหัวข้อ “สัมมนาการจัดการนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมตามแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน core business Enablers ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ “แนวคิดการสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovation organization)” สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่คำนึงถึงความยั่งยืน สู่การนำ “นวัตกรรม” เครื่องมือสร้าง “การเติบโต” และ “ศักยภาพการแข่งขัน” เพื่อสร้างโอกาสขององค์กรต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content