การเคหะแห่งชาติจัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 หลักสูตร”เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาชุมชนดินแดง”

เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 หลักสูตร “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาชุมชนดินแดง” โดยมี นายสุรพล อริยบัญญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นายจะนภาษ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง 6) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายกโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการทุมชน ผู้นำซุมซน และผู้อยู่อาศัยได้ร่วมกันสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองแบบบูรณาการตามบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทรัพยากรการฟื้นฟูขุมชนเมืองและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อรองรับวิถีชีวิตในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมขนดินแดงในอนาคต โดยคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2568 – 2572) ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content