ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (อาคารแฟลตที่ 31 – 32)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 รุ่นที่ 4 โดยมี นายจะโนภาษ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและ
พัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
อาคารแฟลต 31 – 32 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
อาคารแฟลต 31 – 32 ที่จะเข้าอาศัยอยู่ในอาคาร D1 ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
พื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ กฎและระเบียบการอยู่อาศัย
การขอรับสิทธิครอบครัวขยาย การรับเงินชดเชยสิทธิและค่าขนย้าย เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้อยู่อาศัยที่เข้าร่วมประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เนื่องจากชุมชนดินแดงมีอายุนานกว่า 50 ปี ทำให้
ผู้อยู่อาศัยเห็นอาคารเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่เร็ว ๆ นี้ผู้อยู่อาศัยเดิมจะได้เข้าอยู่ในอาคารใหม่
ที่มีความมั่นคง แข็งแรง มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทุกอย่างปลอดภัยมากกว่าเดิมในราคาที่
สามารถรับภาระได้ ซึ่งต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content