การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1)ด้วยกระบวนการที่เข้มข้น ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน

การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยจากการเป็นชาวแฟลตให้กลายเป็นชาวคอนโดหรูบนถนนดินแดง โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแปลง D1) ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนดินแดง หรือ “แฟลตดินแดง” เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติดูแลบริหารจัดการมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี จนถึงปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอาคารมีความทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ซึ่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ให้เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชุมชนดินแดง (แฟลตดินแดง) ซึ่งเดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น 64 อาคาร การเคหะแห่งชาติจึงได้นำร่องโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) โดยนำพื้นที่บริเวณสำนักงานเคหะชุมชนดินแดงมาพัฒนาโครงการดังกล่าวที่มีความสูงถึง 28 ชั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 18-22 ได้เข้าอยู่อาศัย จากนั้นก็รื้อถอนอาคารแฟลตหลังเดิมเพื่อนำมาพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดขึ้นได้เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก่อนการเคหะแห่งชาติจะดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1-2 ได้มีการจัดชุดสำรวจข้อมูลมวลชนเพื่อสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยรวมถึงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยถึงความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเมือง การตั้งกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกัน การนำบทเรียนในอดีตมาปรับปรุง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในอนาคต
นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การเคหะแห่งชาติกำลังดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ระยะที่ 2 (อาคาร D1) อย่างเข้มข้นทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างอาคาร โดยนำประสบการณ์ในอดีตมาพัฒนาและแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดคือมุ่งเน้นเรื่องการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงของตัวอาคาร ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างกว่า 63 % เร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2567
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ขนาดห้องประมาณ 33 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับการออกแบบอาคาร D1 ได้คำนึงถึงแนวคิดด้านอารยสถาปัตยกรรม(Universal Design)
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคารสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร นอกจากในส่วนห้องพักอาศัยแล้ว ยังมีสวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 7 ชั้น 24 และชั้นดาดฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
“ลำดับต่อไปหลังจากที่เราพัฒนาโครงการฯ แล้ว ก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งการจะเป็น Smart Building หรือ Smart Community ไม่ใช่ Smart เพราะใช้ระบบไอที แต่เป็นความ Smart ของการมีที่อยู่อาศัย มีเศรษฐกิจที่ดี มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และทุกคนมีส่วนร่วม นั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ใน Community หรืออยู่ในชุมชนที่ Smart แล้ว จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ และนี่ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่การเคหะแห่งชาติเข้ามาปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content