การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 2 โครงการ

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชน
ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลัก ธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) โฉนดเลขที่ 118083 เนื้อที่ 0-1-50.2 ไร่
โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 96,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี อัตราค่าเช่า ปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 6,500 บาท ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 7,500 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 10,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 22,500 บาท
2.พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) โฉนดเลขที่ 126593 เนื้อที่ 0-3-36.2 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 140,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1 – 3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 9,800 บาท ปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 11,300 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา
จำนวน 20,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 33,900 บาท
ทั้งนี้กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) และโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 เลขที่ 373 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5301 5278 , 0 5332 9799 และ 0 5332 9800 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content