การเคหะแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการและบรรยายในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” มุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนนำองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติจัดงานเสวนาวิชาการและบรรยายในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม มอบนโยบายการฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศด้านการวางแผนเมือง การจัดการและการบริหารเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน จึงได้กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการและบรรยายในหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลกได้พยายามพัฒนาเมืองให้ทันสมัย จนเข้าสู่ยุคของการแสวงหาความยั่งยืนให้กับผู้คนและประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังได้เดินหน้าพัฒนาก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ด้วยการนำสารสนเทศและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมืองที่ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ประกอบด้วย ปัญหาความสะอาด, ไฟฟ้า ประปา, น้ำท่วม หรืออื่น ๆ ทำให้เห็นถึงปัญหาตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงปัญหาระดับใหญ่ ซึ่งการพัฒนากลไกต่าง ๆ นี้ เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ชุมชน อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำหรับเป้าหมายการจัดเสวนาและบรรยายในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้แก่ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล และนายพรชัย เอี่ยมสุกใส หัวหน้านักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ depa Digital Provider เข้าร่วมเสวนาและบรรยายให้ความรู้เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ/กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform : CDP) โดยบูรณาการข้อมูลความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการกำหนดเป้าหมายทิศทางในการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของเมืองที่ดี แนวคิดเมืองอัจฉริยะที่ควรพัฒนาควบคู่พร้อมกับเมืองน่าอยู่ การแก้ไขปัญหาการจัดการเมือง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน พร้อมแบ่งปันตัวอย่างข้อมูลโครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดียิ่งขึ้น
“การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนา ต่อยอดเพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว พร้อมนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในภารกิจของการเคหะแห่งชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างยั่งยืน” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content