การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนชุมชนเมืองระหว่างการเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา โดยมี นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบน นายจะโนภาษ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวซ้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนชุมชนเมืองระหว่างการเคทะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมซนรามอินทรา สามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองฯ ที่ถูกต้องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำมีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อชุมชน รวมถึงเข้าใจบทบาทของผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติและการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในชุมชน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางต้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมการอบรมดังกล่าวได้รับกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ร.ณมล ปุญชเขตกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ บรรยายให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ
ประกอบด้วย การอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูงอย่างไรให้มีความสุขพร้อมกฎระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัยร่วมกัน Case Study โครงการที่อยู่อาศัยอาคารแนวสูงโครงการพื้นฟูเมืองที่ประสบผลสำเร็จ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการพัฒาที่อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนรามอินทรา เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน” รวมถึงได้มีการ
แบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มย่อยซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content