การเคหะแห่งชาตินำเสนอการพัฒนา”โครงการฟื้นฟูมืองชุมชนดินแดง”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 การเคหะแห่งชาตินำคณะผู้แทนจากกรมเคหะและผังเมือง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนจากประเทศในอาเซียน ร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง ระยะที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ระดับอาเชียนและประเทศที่เกี่ยวข้อง” หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ” เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ที่สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content