ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางพัช อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนา
ชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ นายรณชัย จิตรวิเศษ กรรมการการเคหะแห่งชาติ
นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมเจตประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต พร้อมสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชน การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารอาคารคงเหลือและการจัดการทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content