กระตุ้นยอดขายโครงการเคหะชุมชนฯ ภูเก็ต (เทพกระษัตรี ) ส่วนที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมกรบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ตร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ นายรณชัย จิตรวิเศษ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นาวาตรี วรวิทย์ เชะสุภากูร กรมกาผู้ทรคุณวุฒิ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิด รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคทะแห่งชาติ นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี )ส่วนที่ 1 และ 2 เพื่อแนะนำแนทางกระตุ้นการขายอาคารคงเหลือ โดยโครงการดังกล่วจัดสร้งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวาประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ราคาขายเริ่มต้น 3,790,000.- บาท

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content