ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ นายรณชัย จิตรวิเศษ กรรมการการเคหะแห่งชาติ พลเอกสุวิชา แก้วรุ่งเรือง กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุกากูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพรรคพล กีรติกราดร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทีเกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมก่อสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประพา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมหนและบริการชุมหนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) ส่วนที่ 1 ระยะ 1 จำนวน 157 หน่วย ส่วนที่ 1 ระยะ 2 จำนวน 109 หน่วย จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยวสองขั้น เนื้อที่ประมาณ 21 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคาขาย 660,000-690,000 บาท ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานก่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้ผู้สนใจโครงการฯ ยื่นขอสินเชื่อก่อนส่งมอบบ้านให้ลูกค้า หลังจากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ณ สำนักงานเคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content