การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการตลาดภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจ
ยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ดังกล่าว ตามโฉนดเลขที่ 117889 เนื้อที่ประมาณ 0-2-99 ไร่ (299 ตารางวา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 400,000 บาท ระยะเวลาการให้สิทธิเช่า 6 ปี
ในอัตราค่าเช่ารายเดือน ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 26,000 บาท ปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 28,400 บาท โดยผู้ขอเสนอราคาต้องวางเงินประกันการยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินประกันการยื่นซองของผู้ได้สิทธิเช่าจะโอนเป็นส่วนหนึ่งของเงินทำสัญญา โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินภาคกลางและภาคตะวันออก
ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6328 และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2364 2473 และ 08 4387 4073 ในวันและเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content