การเคหะแห่งชาติเปิด “ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2)” เป็นศูนย์รวมใจจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) จัดสรรพื้นที่เป็น “ศูนย์รวมใจ” จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ภาคีเครือข่าย ประธานนิติบุคคลอาคารชุดเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 1-4) และผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) บนพื้นที่ประมาณ 96 ไร่ รูปแบบเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 104 อาคาร รวมทั้งสิ้น 4,664 หน่วย พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์ชุมชน โดยส่งมอบอาคารให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 อีกทั้งมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้) ตั้งแต่ปี 2556 รวมทั้งสิ้น 4 นิติฯ โดยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ร่วมกันบริหารจัดการดูแลชุมชน

สำหรับการใช้พื้นที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยการเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ การกำหนดใช้พื้นที่ศูนย์ชุมชนฯจะยืดหยุ่นตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งเดิมทีศูนย์ชุมชนแห่งนี้เป็นอาคารเปิดไม่มีประตูโดยรอบ ต่อมาได้รับการประสานงานจากนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้) 1-4 ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งประตูและเหล็กดัด เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้ามาใช้เป็นแหล่งมั่วสุมและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย

“การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับติดตั้งประตูบานม้วนและเหล็กดัดโดยรอบอาคารศูนย์ชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้) 1-4 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์ในอาคารได้อย่างปลอดภัย ซึ่งดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 2) ถือเป็น “ศูนย์รวมใจ” ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและวิสาหกิจชุมชนมาขอใช้พื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นศูนย์ Elderly Daycare ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพฟรี และใช้สำหรับจัดกิจกรรมวันสำคัญของผู้อยู่อาศัยในชุมชน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีเอื้ออาทร วัดกู้ 2 และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลบางพูด เป้าหมายสำคัญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพ, การศึกษา และการสร้างอาชีพ ฯลฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content