การเคหะแห่งชาติศึกษาการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร”
บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” ของ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด โดยมี นายอัศวิน โรมประเสริฐ ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน ณ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

“ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” มีต้นแบบจาก “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรในภาคเกษตรกรรมด้วยรูปแบบดิจิตอล โดยการใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยและรดน้ำพืชพันธุ์ในโรงเรือนผ่าน Application ซึ่งสามารถควบคุมมาตรฐานและปริมาณการฉีดพ่นได้ตามต้องการ สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์สวยงามกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตอีกด้วย

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สามารถนำมาต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา “บ้านพร้อมอาชีพ” ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทำอาชีพเกษตรกรได้อย่างมีมาตรฐาน มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content