คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง)

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ
ในฐานะประธานกรรมการบริหารหัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง พร้อมตัวยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง)
โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติให้การต้อนรับ ณ ที่ตั้งโครงการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง รวมทั้งคณะผู้บริหาร
การเคหะแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการเคหะชุมขนอยุธยา
2 ระยะ 1 (บ่อโพง) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
ยกตัวอย่างเช่น การติดต่อประสานงานไปยังโรงงานต่าง ๆ เชื่อสอบถามความต้องการ
ของผู้ประกอบการในการเช่าห้องพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ จัดให้เป็นสวัสดิการ
สำหรับพนักงานของโรงงาน หรือประชาสัมพันธ์ห้องเช่าให้กับพนักงานที่ต้องการเช่า
ห้องพักที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน และยังได้เสนอแนะให้เปิดห้องพักสำหรับเช่า
รายวัน รวมถึงเร่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า นอกจากนี้ยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานได้มี
แรงผลักตันในการทำงานอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content