การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด ในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด ภายในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมี โฉนดเลขที่ 20142 เนื้อที่ 1,095.70 ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ
ไม่น้อยกว่า 430,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 27,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 32,000 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เป็นเงิน 96,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6693 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0 3857 7917 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content