การเคหะแห่งชาติจัดการเสวนาและบรรยายหัวข้อ “City and Housing Net Zero Carbon Emissions”

การเคหะแห่งชาติจัดการเสวนาและบรรยายหัวข้อ “City and Housing Net Zero Carbon Emissions”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 การเคหะแห่งชาติจัดการเสวนาและบรรยายหัวข้อ “City and Housing Net Zero Carbon Emissions” โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “มลพิษฝุ่น PM2.5.” และ ดร.กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น โครงการเมืองแห่งอนาคตระดับโลก องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Habitat) ผู้แทนจากบริษัท เนบิวลา คอร์เปอเรชั่น บรรยายเรื่อง “City and Housing Net Zero Carbon Emissions” ณ สำนักงานข้อมูลที่อยู่แห่งชาติ อาคารเรือนไทย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่มีต่อเมืองและที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ และในระดับโลก รวมถึง มาตรการ นโยบาย แนวทางการปรับตัวของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หรือ Zero Emission ในต่างประเทศ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ อภิปรายหาข้อสรุปเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่มีความสอดคล้องกับลักษณะเมืองและวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content