พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงการเคหะชุมชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 – 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 การเคหะแห่งขาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จังหวัดอยุธยา จัตพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง-รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการเหะชุมชนและบริการชุมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคทะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (บางปะอิน) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ก่อสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 21 ตารางวา จำนวน 590 หน่วย ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จำนวน 180 หน่วย และระยะที่ 2 จำนวน 410 หน่วย ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยครบทุกหน่วยแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบโอนทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการดังกล่าวให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประกอบด้วย ถนนและทางเท้าใน โครงการท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมส่วนควบ ไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนเข้ามาดูแล บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ภายนโครงการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรพัฒนาชุมขนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมขน ตลอดจนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content