พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนรามคำแหง เขตมีนบุรี ต่อเนื่องเป็นพื้นที่ที่ 2 พร้อมให้บริการแบบ One Stop Service

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนรามคำแหง เขตมีนบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของต่าง ๆ แก่ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 ราย โดยมี นางดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตมีนบุรี พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมนำเสนอการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนและครัวเรือนเปราะบาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในทุกช่วงวัยและครัวเรือนเปราะบางในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ การให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม. นอกจากนี้ยังลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดสวัสดิการสังคม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมใน 76 จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และได้ขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายจากกระทรวง พม. ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในโซนกรุงเทพฯตะวันออก จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง สำหรับเขตมีนบุรีได้เลือกใช้พื้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ จึงจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ฯอย่างเป็นทางการ รวมทั้งออกบูธบริการประชาชน อาทิ บริการตัดผมและนวดสปาฟรีจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริการตรวจวัดความดัน/ชั่งน้ำหนักจากศูนย์สาธารณสุข 43 บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจจะเรียนหนังสือต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการแจกชุดจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากการเคหะแห่งชาติ “การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและประชาชน สอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content