การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อ การพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง นางสาวหนึ่งปริญญา อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนบน และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมซนทุ่งสองห้อง สามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองฯ ที่ถูกต้องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำมีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อชุมชน รวมถึงเข้าใจบทบาทของผู้นำชุมขนผู้นำตามธรรมชาติและการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในชุมชนฯ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทางต้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประชาพงษ์ สัตยวณิช และคณะ บรรยายให้ความรู้ใน 4 หัวข้อประกอบด้วย บทบาทผู้นำชุมชนกับการสร้างความสำเร็จร่วมกัน หลักการทำงานเป็นทีม เทคนิคการประสานงานในชุมชนและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน และผู้นำชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนในอนาคต รวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content