การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติและการสร้างเครื่อข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน” โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง คณะกรรมการชุมชน และผู้นำตามธรรมชาติในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนผู้นำตามธรรมชาติและการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการทำงานเป็นทีม ด้วยการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทาง จนสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนที่เผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประชาพงษ์ สัตยวนิช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ”บทบาทผู้นำชุมชนกับการสร้างความสำเร็จร่วมกัน และ”เทคนิคการประสานงานในชุมชนและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน” รวมถึงได้

ให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content