“การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีมอบรางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคมให้ 10 สตรีไทย”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ให้ 10 สตรีไทย ที่เป็น
ต้นแบบการทำความดีของสังคมที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content