การเคหะแห่งชาติจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
หลักสูตร “การบูรณาการบริหารจัดการขยะ เครือข่ายเคหะชุมชนดินแดง”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การบูรณาการบริหารจัดการขยะ เครือข่ายเคหะชุมชนดินแดง” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มคัดแยกขยะ
เพื่อสวัสดิการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวนรวม 150 คน เข้าร่วมอบรม ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
สำหรับโครงการอบรมดังกล่าว ได้จัดให้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะที่ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการขยะโดยหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะจากต้นทาง การนำขยะมาใช้ซ้ำเพื่อเพิ่มประโยชน์ และการจัดการขยะแบบครบวงจร ต่อจากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ ค้าทางชล เป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน” และ“กระบวนการจัดการขยะเครือข่ายเคหะชุมชนดินแดง” รวมถึงให้ระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนอันนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง และกลุ่มคัดแยกขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (ปี 2566 – 2570)
เพื่อการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content