อบรมอาสาสมัคร

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ ใจกว้าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคเหนือ นายคมกฤช จันทรสาร เคหะจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารกระทรวง และทีม One Home พม.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content