พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของต่าง ๆ แก่ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 ราย โดยมี นายศรีศักดิ์ แสงสุข ประธานชุมชนแผ่นดินทอง พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมนำเสนอการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนและครัวเรือนเปราะบาง รวมทั้งออกบูธบริการประชาชน อาทิ บริการตัดผมและนวดสปาฟรีจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริการตรวจวัดความดัน/
ชั่งน้ำหนักจากศูนย์สาธารณสุข 44 บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจจะเรียนหนังสือต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการแจกชุดจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากการเคหะแห่งขาติ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง เขตหนองจอก เป็นไปตามนโยบายของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในทุกช่วงวัยและครัวเรือนเปราะบางในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ การให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม. นอกจากนี้ยังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ 50 เขตทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายจากกระทรวง พม. ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในโซนกรุงเทพฯตะวันออก จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง สำหรับเขตหนองจอกได้เลือกใช้พื้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแผ่นดินทอง หมู่ที่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
“การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content