การเคหะแห่งชาติ หารือ NECTEC นำระบบ “เกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ”ประยุกต์ใช้ในพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางยุพา ประสพสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1 พร้อมคณะ ร่วมประชุมการบูรณาการความร่วมมือเบื้องต้นกับ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พร้อมด้วย นายนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส และ นายปกรณ์ สุพานิช นักวิเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการนำ “HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ” มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชาภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับ NECTEC ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการจากการวิจัยเทศโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ในพื้นที่เศรษฐกิจสุขประชา ภายใต้โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” รวมทั้งขยายผลสู่โครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปทุมมา ชั้น 3 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content